اختراع چیست؟

اختراعی قابل قبول و قابل ثبت است که از طریق آن ابتکار و خلاقیتی انجام گرفته باشد و دارای کاربرد خاص و مفیدی باشد, ثبت اختراع توسط موسسه حقوقی و ثبت شرکت عماد قابل ثبت است.

اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارايه مي كند و مشكلي را دريك حرفه ، فن ، فناوري ، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد. اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي ، اختراعي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي ، كشاورزي ، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.

موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:

الف ـ كشفيات ، نظريه هاي علمي ، روشهاي رياضي و آثار هنري.
ب ـ طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي.
ج ـ روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان.
اين بند شامل فرآورده هاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمي شود.
د ـ منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها.
هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش بيني شده باشد.پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next