اخذ رتبه طرح و ساخت-EPC

رتبه طرح و ساخت EPC

رتبه طرح و ساخت یا به اصطلاح EPC به عنوان یکی از رتبه های مطرح در اخذ رتبه بندی شرکتها مطرح می شود که اخذ رتبه طرح و ساخت یا EPC  به شرکتی اعطا می شود که توانمندی  طراحی، مشاوره و اجرا را باهم داشته باشد، پس طرح و ساخت ترکیبی  از طراحی و اجرا می باشد.

شرایط لازم برای اخذ رتبه طرح و ساخت EPC

  1. داشتن رتبه ۱ یا ۲ مشاور
  2. اخذ رتبه پیمانکاری مرتبط ( الزامآً مدیرعامل یک شرکت طرح و ساخت بایداز مدرکش  برای اخذ رتبه بندی پیمانکار استفاده نماید)
  3. در موضوع فعالیت شرکت طراحی و اجرا با هم ذکر شده باشد.
  4. هیات مدیره باید براساس آیین نامه رتبه بندی مشاور تعیین گردد.
  5. هیات مدیره شرکت باید در  رتبه پیمانکار امتیاز بیاورد و برای اخذ رتبه مشاور ضروریست که پرسنل وکارمندان امتیاز آور باشند.

 

فرآیند و مراحل اخذ رتبه طرح و ساختEPC

معاونت نظارت راهبردی به عنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در زمینه رتبه بندی شرکتها،  مرجعی است که صلاحیت احراز رتبه  شرکتهایی که سابقه یا توان انجام کار در قالب EPC  دارند را بررسی می کند.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و توانمندسازی بخش خصوصی، اولویت واگذاری تسهیلات ارزی و ریالی را به طرح های صنعتی و معدنی که از طریق شرکت های طرح و ساخت  دارای رتبه سازمان مدیریت صنعتی به انجام برسد، اختصاص  خواهد داد.

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی

‌آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی

‌ماده ۱ـ این آیین‌نامه قوانین  ارجاع کار به پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت را مشخص می‌کند.

‌ماده ۲ـ اصطلاحات زیر در آیین نامه با  معانی مشروح  استعمال می شوند:

‌الف- ارزیابی توان اجرای کار: بخشی از روند ارجاع کار به پیمانکاران است که طی

آن توانمندی  شرکت‌های دارنده گواهی صلاحیت برای اجرای طرح ‌مورد نظر بررسی شده و فهرستی کوتاهی از آن‌ها به منظور دعوت به ارائه پیشنهاد تنظیم می گردد.

ب- فراخوان نخست: فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهی‌نامه صلاحیت برای بررسی میزان توان اجرای کار ،دعوت به عمل می‌آید.

پ- دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار: اسنادی است که جهت سنجش  ‌توانمندی اجرای کار پیمانکاران برای آنها ارسال می‌شود.

ت – اظهار نامه ارزیابی توان اجرای کار: سندی است پیوست به دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی‌تحویل می‌شود.

‌ماده ۳ـ هیأت ارزیابی پیمانکار که از این پس هیأت نامیده می‌شود با عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:

‌الف – مجری طرح.

ب – ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی.

پ – مدیر امور فنی و مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی.

ت – نماینده امور پیمان‌های دستگاه‌های اجرایی.

ث – نماینده مشاور کارفرما(‌مشاور یا مدیر طرح).

‌تبصره – در مواردی که عناوین سمت‌های فوق در دستگاه‌های اجرایی، عناوین مشابهی

باشد، افراد شاغل در آن سمت‌ها به عضویت هیأت در خواهند‌آمد.

‌ماده ۴ـ هیأت وظایف زیر را بر عهده دارد:

‌الف – بررسی مکفی بودن  اطلاعات و مدارک پروژه برای اجرای به روش طرح و ساخت.

ب- تعیین ارزش وزنی ملاکهای  ارزیابی توان کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها

پ-  ارزیابی کفایت مدارک دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار.

ت – بررسی و سنجش توانمندی اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران

‌ماده -۵ جلسات هیأت با حضور مجری طرح رسمیت می‌یابد. تصمیمات در هیأت با رأی‌گیری و حداقل  با اخذ  سه رأی مثبت اعتبار می یابد.

‌ماده ۶ـ مراحل سنجش و بررسی  پیمانکاران برای دعوت به مناقصه محدود به شرح ذیل می‌باشد:

‌الف –  اولین فراخوان

ب – دعوت به ارزیابی توان اجرای کار.

پ-  سنجش توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران به منظور دعوت به ارائه پیشنهاد.

‌ماده ۷ـ دستگاه‌های اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست موظفند  این موارد را رعایت نمایند:

‌الف – مطالعات توجیهی طرح  توسط مراجع ذیربط  تصویب شده باشد.

ب – اجرای پروژه به تصویب مرجع مربوط رسیده و اعتبار آن تأمین شده باشد.

پ – هیأت شکل گرفته باشد.

‌ماده ۸ – برای  اولین فراخوان ، دستگاه اجرایی به وسیله نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از پیمانکاران دارای گواهی نامه صلاحیت دعوت می‌کند.

‌تبصره ۱ –  اولین فراخوان ، علاوه بر آگهی در روزنامه، از سوی شبکه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برای پیمانکاران و‌دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی باشد نیز اعلام می‌شود.

‌تبصره ۲ – ارسال دعوت‌نامه، تنها طبق  فهرست  الکترونیکی منتشره سازمان

مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است. هرگاه در زمان فراخوان‌نخست، فهرست پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت در کارهای صنعتی به روش طرح و ساخت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر‌نشده باشد، فراخوان نخست بدون الزام به داشتن گواهی صلاحیت یاد شده صورت می‌گیرد.

‌ماده ۹ـ درنخستین فراخوان ، اطلاعات عمومی و کلی طرح شامل موارد زیر اعلام می‌شود:

‌الف – معرفی کارفرما و مشاور کارفرما(‌مشاوره یا مدیر طرح)

ب – شرح مختصر پروژه.

پ – شرح کلی خدمات پیمانکار از نظر تکمیل طراحی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و

نصب و راه‌اندازی.

ت – نوع گواهی صلاحیت و رسته، رشته و گرایش لازم.

ث – سایر اطلاعات لازم به تشخیص دستگاه اجرایی.

ج – تاریخ و محل دریافت دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار و تاریخ و محل تسلیم اظهار نامه.

‌ماده ۱۰ – پس از اعلام  اولین فراخوان ، دعوت نامه ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی که آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلام کرده‌اند تسلیم‌ می‌شود.

به وسیله این دعوت‌نامه، اطلاعات مربوط به پروژه و ارزیابی توان اجرای کار، در اختیارپیمانکاران قرار گرفته  و به وسیله اظهارنامه، اطلاعات مورد نیاز برای‌ارزیابی توان اجرای کار، از آن‌ها دریافت می‌شود.

‌ماده ۱۱ـ اطلاعاتی که در دعوت نامه به طور یکسان به همه پیمانکاران داده می‌شود، حداقل شامل موارد زیر است:

‌الف – اطلاعات کلی پروژه.

ب – شرایط عمومی مالی و قراردادی.

پ – ملاکهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازها.

ت – روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیاز دهی به هر یک از عوامل ارزیابی.

‌ماده -۱۲ اطلاعاتی که از پیمانکار طبق فرم‌ها و جدول‌های اظهار نامه ارزیابی توان اجرای کار از خواسته می‌شود، شامل موارد زیر است:

‌الف – مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی راه اندازی شرکت پیمانکاری و شرکت‌های همکار.

ب – مشخصات گواهی صلاحیت پیمانکار(‌گروه مدیریت طرح و ساخت).

پ – مشخصات سازمانی پیمانکار و شرکتهای همکار.

ت – مشخصات سازمانی مدیریتی پیمانکار و شرکت‌های همکار.

ث- مشخصات مالی و اعتباری پیمانکار و شرکت‌های همکار.

چ – توان طراحی و اجرایی پیمانکار و شرکتهای همکار.

ح – امکانات و تجهیزات فنی و نرم‌افزاری.

خ – وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکار و شرکت‌های همکار.

‌تبصره – در صورتی که پیمانکار گروه همکاری از مشارکت شرکت‌های مستقل باشد، بر حسب

مورد، این اطلاعات برای گروه و هر یک از شرکت‌های‌مستقل تهیه شود.

‌ماده ۱۳ – اطلاعات کلی پروژه شامل اطلاعات و داده‌های زیر می‌باشد:

‌الف – خروجی‌ها (‌فرآورده‌ها، محصولات) و ظرفیت‌ها.

ب – ورودی‌ها از قبیل مواد اولیه و انرژی.

پ – اهداف توسعه آتی.

ث – مبانی طراحی، کدها و استانداردها.

ج – اطلاعات مربوط به ساختگاه.

چ – برنامه زمانی کلی پروژه.

ح – سازمان پروژه (‌کارفرما، مشاوره و مدیر طرح).

خ – ضوابط ایمنی طرح.

‌ماده ۱۴ـ شرایط عمومی مالی و قراردادی شامل  این اطلاعات است:

‌الف – نوع و میزان ضمانت ارایه پیشنهاد و سایر تضمین‌های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکت‌های همکار در تهیه تضمین‌ها.

ب – توان مالی پیمانکار و شرکت‌های همکار برای تأمین سرمایه  کار.

پ – نمونه موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان.

ت – امضای قرارداد به وسیله پیمانکار به اتفاق شرکت‌های همکار به صورت مشترک و تضامنی و اعطای نمایندگی به پیمانکار از سوی شرکت‌های‌همکار برای اجرای پروژه.

ث – نحوه جبران هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران که به وسیله دستگاه اجرایی به منتخب دوم و سوم پرداخت می‌شود.

‌ماده ۱۵ – معیارهای ارزیابی توان اجرای کار عبارتند از:

‌الف – سابقه کار پیمانکار در پروژه‌های مشابه.

ب – سابقه کار شرکت‌های همکار پیمانکار.

پ – مدیریت کارآمد و با تجربه .

ت – کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.

ث – قدرت مالی پیمانکار و شرکتهای همکار.

ج – خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کارهای مشابه.

چ – روش مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.

ح – ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار و شرکتهای همکار.

خ – سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی.

‌ماده ۱۶ـ هیأت مکلف است بر اساس اولویت‌های اجرایی پروژه، جدول امتیازها و ضریب وزنی هر یک از معیارها را به همراه دعوتنامه ارزیابی توان‌اجرای کار به پیمانکاران تحویل دهد. این جدول حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

‌الف – معیارهای ارزیابی.

ب – اهمیت وزنی هر یک از معیارها.

پ – روش محاسبه تعینی امتیاز برای هر یک از معیارها.

ت – اعلام حد نصاب امتیاز.

‌ماده ۱۷ – هیأت موظف است پس از دریافت اظهارنامه توان اجرای کار و محاسبه امتیازهای پیمانکارانی که اظهار نامه خود را در مهلت مقرر تحویل‌داده‌اند، آن‌ها را سنجیده و حداقل پنج پیمانکار را برای دعوت به ارائه پیشنهاد به دستگاه اجرایی معرفی کند.

‌تبصره ۱ – در صورتی که تعداد پیمانکاران فهرست کوتاه از پنج نفر کمتر باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند آگهی فراخوان نخست را تمدید کند. در صورتی‌که دستگاه اجرایی این تمدید را صلاح نداند، می‌تواند پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را برای رساندن دعوت شدگان به حد نصاب  پنج پیمانکار، به وسیله‌ارسال دعوت‌نامه دعوت کند و دعوت نامه‌ها حداکثر ۴۸ ساعت پس از تأیید هیأت، برای پیمانکاران ارسال می‌شود.

‌تبصره ۲ـ چنانچه تعداد پیمانکاران حایز شرایط به پنج نرسد، دستگاه اجرایی بر حسب تشخیص هیأت و آیین‌نامه داخلی خود عمل می‌نماید.

‌ماده ۱۸ – دستگاه اجرایی حداکثر یک هفته پس از ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران

و تنظیم فهرست کوتاه، گزارش انتخاب پیمانکاران منتخب شامل‌اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین امتیازها را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش‌می‌دهد. سازمان یاد شده مکلف است هر ساله فهرست پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت را به همراه اسامی پیمانکاران ممتاز، تعداد کارهای‌در دست اجرا و کل قراردادهای در دست اجرای پیمانکاران  را منتشر سازد.

‌ماده ۱۹ – در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکاری که کار به او واگذار می‌شود، باید گواهی صلاحیت اجرای پروژه صنعتی به‌روش طراحی و ساخت را دارا باشد. درهرحالت باید توان پیمانکار اجرایی پروژه مورد نظر، از سوی هیأت مورد تأیید قرار گیرد.

‌ماده ۲۰ – بعد از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شیوه نامه  اجرایی آیین‌نامه حاضر را از جمله راهنمای تهیه ‌اظهارنامه صلاحیت تهیه و ابلاغ می‌کند.

‌ماده ۲۱ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد.پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next