تهیه طرح توجیهی

طرح توجیهی چیست؟

براي اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان هاي دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت طرح توجیهی نیاز می باشد. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کسب و کار می باشد و  معادل واژه  انگلیسی Feasibility Study می باشد. و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیري یک طرح را از جنبه هاي مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادي مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

طرح توجیهی، نماي کلی پروژه یا فعالیت اقتصادي و کسب و کاري است که قصد راه اندازي آن را دارید. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ زیرا هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزي آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود.

 

بخش هاي مختلف یک طرح توجیهی

 1. مطالعه بازار  (Market Study)
 2. توجیه پذیري فنی(Technical Fusibility)
 3. تجزیه و تحلیل مالی(Financial Analysis)

مطالعه بازار: هر طرحی با توجه به ماهیت آن داراي محصولات یا خدمات گوناگونی می باشد که هدف از اجراي آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. بر این اساس پس از شناسایی بازارهاي مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر، می بایست به بررسی همه جانبه این بازار پرداخته شود. مهم ترین مواردي که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهاي مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهاي آتی می باشد. پیش بینی تقاضا به عنوانن یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد. بطوریکه با استناد به پیش بینی هاي انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی قرار می گیرد.

توجیه پذیري  فنی: از لحاظ امکان اجراي طرح ، در بخش توجیه پذیري فنی گزارش توجیهی مورد بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات شامل مشخصات زمین محل اجراي طرح، دانش فنی پروژه، ظرفیت، ریز اجراي عملیات ساختمانی، محوطه سازي و راه سازي، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولیدي، تأسیسات و سایر مواردي است که تحت عنوان هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري مدنظر قرار گرفته است.

تجزیه تحلیل مالی: در این بخش اطلاعات مربوط به هزینه هاي سرمایه گذاري که شامل هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري، هزینه هاي قبل از بهره برداري و سرمایه در گردش می باشد بایستی همراه با مستندات قابل ارائه در بانک و سایر نهادهاي مربوط ارائه و بررسی گردد. همچنین محاسبات مربوط به هزینه هاي سالیانه تولید که شامل هزینه هاي (Proformaa)تأمین مواد اولیه، سوخت، پرسنلی، استهلاك، هزینه هاي تأمین مالی، هزینه هاي اداري و خدماتی و غیره می باشد در این بخش ارائه خواهد گردد.

انواع طرح هاي توجیهی

 1. طرح ایجاد

به طرحی گفته می شود که براي یک واحد تولیدي که هنوز راه اندازي نشده، نگاشته می شود. در تنظیم این نوع طرح از اصطلاحات  “موجود”  و “مورد نیاز”  استفاده می شود.

۲٫ طرح توسعه

به طرحی گفته می شود که براي یک واحد تولیدي داراي پروانه بهره برداري، نگاشته می شود. این طرح براي توسعه یک واحد تولیدي، اعم از افزایش ظرفیت یا افزودن خط تولید جدید، می تواند کاربرد داشته باشد. در تنظیم این نوع طرح از اصطلاحات  “موجود”  و “پس از توسعه”  استفاده می شود.

 

نکته: طرح هاي توسعه معمولاً در پرداخت وام در اولویت قرار دارند،دلیل آن توانایی براي بازپرداخت وام می باشد.

 

مراحل تدوین طرح توجیهی در یک نگاه

مراحل تنظیم طرح توجیهی به ۲۲ بخش مجزا به شرح زیر خواهد بود :

 1. مقدمه (چه مواردي در مقدمه می آید)
 2. خلاصه بررسی هاي اولیه (موقعیت یابی طرح)
 3. مشخصات مجري طرح
 4. مشخصات طرح
 5. مشخصات مجوزهاي قانونی اخذ شده
 6. خلاصه برآورد مالی طرح
 7. برآورد سرمایه ي ثابت
 8. برآورد هزینهي نگهداري و تعمیرات طرح
 9. برآورد هزینه استهلاك طرح
 10. برآورد سرمایه ي در گردش طرح
 11. برآورد هزینه هاي پیش بینی نشده ي تولید
 12. مشخصات محصول، فرآیند و روش تولید محصول
 13. برآورد هزینههاي سرمایه گذاري کل طرح
 14. نحوه ي سرمایه گذاري
 15. هزینه ي تسهیلات مالی
 16. پیش بینی مالی طرح پس از شروع بهره برداري
 17. قیمت تمام شده ي محصول
 18. برآورد سود و زیان سالیانه ي طرح
 19. محاسبه ي نقطه ي سر به سر (در ۱۰۰ درصد راندمان)
 20. محاسبه ي سایر نسبت هاي مالی
 21. برنامه ي زمانبندي اجراي طرح
 22. تجزیه و تحلیل طرح

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next