ثبت شرکت تعاونی

یک شرکت تعاونی با توجه به نوع و نحوه فعالیت خود به دو دسته تقسیم می شوند:

شرکت تعاونی تولید:

که در زمینه های ،شیلات ، پرورش دام ، کشاورزی  ،صنایع  و معادن و عمران شهری،عمران روستایی، و عمران عشایری فعالیت می نمایند.

شرکت تعاونی توزیع:

که اصلی ترین فعالیت این شرکت تعاونی تهیه و توزیع کالا و خدمات و مسکن جهت نیازهای اعضاء شرکت تعاونی می باشد.

در ثبت شرکت تعاونی تعداد موضاعات و حتی نوع موضوع فعالیت را با ارائه طرح پیشنهادی می توان افزایش داد.

یک شرکت تعاونی از جنبه عضویت اعضاء در آن به دو دسته شرکت تعاونی خاص و شرکت تعاونی عام  تقسیم می شوند. در ثبت شرکت تعاونی خاص ،عضویت در آن فقط برای اشخاص یا گروهی خاص آزاد و مجاز  است مانند کارگران،کشاورزان،پزشکان، لذا در این نوع شرکت کسانی که واجد شرایط می باشند حق عضویت دارند و شامل محدودیت دیگری نمی باشد،  ولی در ثبت شرکت تعاونی عام عضویت در شرکت تعاونی برای عموم آزاد می باشد و بنابراین در جهت تامین سرمایه این نوع از شرکت تعاونی ها ، سهام آن باید بین عموم مردم عرضه گردد.

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next