شرکت در هیات های حل اختلاف

هیات های حل اختلاف مالیاتی

به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم :

مرجع رسيدگي به کليه  اختلاف‌های مالياتی جز درمواردی که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگری پيش‌بينی شده‌، هيأت حل اختلافات مالياتی است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتی ‌از سه نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد:

  • يک نفر نماينده سازمان امور مالياتی کشور.
  • يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي که‌ قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها‌ يا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت‌ معرفي خواهد نمود.
  • يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌ای يا تشکل‌های ‌صنفي يا شورای اسلامي شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدی انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتی با توجه به نوع فعاليت مؤدی يا موضوع ماليات مورد رسيدگی از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصرة ۱ ـ جلسات هيأت‌های حل اختلاف مالياتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هيأت‌های مزبور با اکثريت آرا قطعی ولازم الاجرا است‌، ولی نظر اقليت بايد در متن رأی قيد گردد.

تبصرة ۲ ـ ادارة امور هيأت‌های حل اختلاف مالياتی و مسئوليت تشکيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي‌کشور مي‌باشد و حق الزحمة اعضا هيأت‌های حل اختلاف براساس آيين نامه‌ای که بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري‌ که به همين منظور در بودجه سازمان مذکور پيش بيني مي‌شود  قابل‌ پرداخت خواهد بود.

 

همچنین به موجب ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم :

مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات ‌اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي‌که طبق مقررات اجرايي مالياتها  قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شکايات مزبور به‌ فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهد شد. رأي ‌صادره قطعي و لازم‌الاجراء است‌.

تبصرة ۱ ـ در مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي که شکايت ‌حاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل از قطعيت‌، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شکايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي ‌رسيدگي و رأي ‌صادر خواهد کرد. رأي ‌صادره ‌از هيأت حل اختلاف ‌قطعي است‌.

تبصرة ۲ ـ در مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم هرگاه شکايت‌ اجرايي از اين جهت باشد که مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع‌ رسيدگي به اين شکايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم‌الاجراء است‌.

مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات‌ دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات ‌هاي‌ غيرمستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص ‌بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

 

انتخاب  نماینده  بند  ۳ ماده ۲۴۴:

 مودی در انتخاب ” نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ” و یا هریک از تشکل های دیگر مذکور در قانون مختار است ، مشروط بر اینکه در متن اعتراض این انتخاب را به صراحت اعلام نماید ، در غیر اینصورت سازمان امور مالیاتی در انتخاب نماینده از میان تشکل های مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ با توجه به نوع فعالیت مودی  مخیر خواهد بود .

در نتیجه در صورتیکه مودیان انتخاب خود را به صراحت در متن اعتراض خود قید ننمایند ، نمی توانند انتظار داشته باشند که نماینده تشکل مطلوب آنها قطعا در جلسه هیات حاضر شود .

 

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next