طبقه بندی شرکت های تجاری

انواع و طبقه بندی شرکت های تجاری

شرکتهای ثبت شده از لحاظ قانونی به طبقات متعددی تقسیم بند ی می شوند که بسته به نیاز خودتان میتوانید انتخاب کنید کدام یک از انواع ثبت شرکت مورد کاربرد شما خواهد بود در نتیجه از طریق این مقاله با ما همراه باشید.

هدف از ارائه این مقاله در اختیار قرار دادن اطلاعات وسیع است تا با دیدی کاملا باز در مسیر ثبت شرکت در کرج قدم بگذارید مشاورین مجرب عماد ثبت همراه و راهنمای شما خواهند بود, در ثبت شرکت در کرج تمامی قوانین حاکم بر ثبت شرکت ها نیز حاکم است.

انــواع شــرکت های تجــاری در مــاده ٢٠ قــانون تجــارت نــام بــرده شــده انــد کــه قــبلاً مطالعــه شــد ولــی بایــد توجــه نمــود کــه هفــت قــسم شــرکت مــذکور در مــاده ٢٠ تنهــا شــرکت هایی نيستند که در عمل وجود دارند.

در حال حاضر شرکت ها از تنوع زیادی برخوردارند ولی علي رغم گوناگونی، قالب های عمده آن ها همان قالبهایی است که در قانون تجارت پيش بينی شده است. در ميان انواع شرکت های تجاری، شرکت سهامی بيشتر از دیگر شرکت ها مورد اقبال قرار گرفته است.

انواع  ثبت شرکت های تجاری

طبقه بندی براساس مسئوليت شرکاء

طبقه بندی براساس طرز ثبت شرکت در کرج

طبقه بندی براساس قابليت انتقال حصه شرکاء

طبقه بندی براساس موضوع شرکت ها

طبقه بندی براساس صاحبان سرمایه

طبقه بندی براساس تابعيت شرکت ها

مشاورین عماد ثبت آماده ارائه خدمات به شما در زمینه  ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج می باشند.

در اینجا جا دارد در مورد ثبت شرکت به صورت سهامی نیز کمی صحبت به میان آید که در زیر تعریفی مختصر از آن را آورده ایم.

تعریف ثبت شرکت در کرج به صورت سهامی

طبق ماده یک لایحه قانونی ١٣٤٧” :شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است”.

اقسام شرکت سهامی:

مــاده چهــار لایحــه قــانونی ١٣٤٧ شــرکت های ســهامی را بــه دو نــوع تقــسيم کــرده اســت که عبارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص.

شــرکت هــایی کــه موســسان آنهــا قــسمتی از ســرمایه شــرکت را از طریــق فــروش ســهام بــه مــردم تــأمين مــی کننـــد، “شــرکت ســهامی عـــام” و شــرکت هایی کــه تمـــام ســرمایه آنهــا در موقــع تأســيس منحــصراً بــه وســيله موســسان تــأمين مــی گــردد، “شــرکت سهامی خاص” ناميده می شوند.

  ثبت شرکت در کرج را با موسسه حقوقی و ثبتی عماد تجربه کنید.

 پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next