نمونه تغییرات شرکتها

تمام موارد ثبت تغییرات شرکتها مانند تغییر نام شرکت , تغییر موضوع فعالیت شرکت, تغییر آدرس شرکت, افزایش یا کاهش سرمایه شرکت, تبدیل سهام با نام و بی نام, افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت و … در ثبت شرکت عماد توسط کارشناسان با تجربه به صورت کاملا تخصصی انجام می شود.

تمامی تغییرات شرکتها طی صورتجلسه ایی که توسط مجمع عمومی عادی یا فوق العاده و یا در جلسه هیات مدیره برگذار میشود به ثبت می رسند و کلیه ثبت تغییرات شرکتها و تصمیمات شرکت ها طبق همین فرآیند باید انجام بگیرند تا روند قانونی داشته باشد.

مجمع عمومی عادی و فوق العاده

منظور از مجمع عمومی عادی و فوق العاده این است که اگر جلسه در ۴ ماه اول سال پس از پایان سال مالی تشکیل گردد مجمع عمومی خوانده میشود و اگر جلسه در ماه های دیگر تشکیل گردد مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود.

الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

۱-افزایش یا کاهش سرمایه

۲-تغییرات شرکتها در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغییر نام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.

۳-انحلال شرکت

ب- اختیارات مجمع عمومی عادی

سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …

 

در زیر یک نمونه از ثبت تغییرات شرکتها را آورده ایم:

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )

 

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک……………  کدپستی……………………. تلفن……………………………

به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی…………………………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده  ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

 

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

 

  • خانم / آقای ……………………………………  امضاء
  • خانم / آقای …………………………………… امضاء
  • خانم / آقای …………………………………… امضاء

 پاسخ دهید

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next