تهیه اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی ، بررسی و تهیه یادداشت سود و ضررهای سالیانه مالی است ، این یادداشت ها در دفتری ایجاد می شوند و دارای فرم های تصویب شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است.

بنگاه های اقتصادی موظف می باشند حساب های مالی و یادداشت های خود را در این فرم ها درج نمایند و در زمان مناسب که حداکثر تا سی و یک خرداد ماه سال بعدی است ، به سازمان مالیاتی شهر محل سکونت خود تحویل دهند.

برای این کار مودیان مالیاتی باید به صورت اینترنتی به سازمان مالیاتی کشور مراجعه کرده و سپس به ویرایش مشخصات و تکمیل ثبت نام کاربری خود و در نهایت ثبت آن بپردازند که امکان PDF کردن آن نیز وجود دارد.

اخبار موسسه

prev next

توصیه های کاربردی

prev next